Algemene voorwaarden donaties

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

Stichting Purmerendse Voedselbank, statutair gevestigd te Purmerend, kantoorhoudende te Purmerend aan de Van IJsendijkstraat 164-a, (postcode 1442 LC), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37124333, hierna te noemen: de Voedselbank Purmerend.

Telefoon: 0614 749 121

Bereikbaarheid: dinsdag, donderdag & vrijdag van 10:00 uur tot 12:00 uur. Maandag, woensdag, zaterdag, zondag en op feestdagen zijn wij gesloten.

Email: administratie@voedselbankpurmerend.nl

De Stichting Voedselbank Purmerend is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

ANBI instelling nr. 8156.68.077

Artikel 1. Definities (alfabetisch).

1.            Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.

2.            Donatie: een door de gevende partij aan de Voedselbank Purmerend geschonken geldbedrag.

3.            Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan de Voedselbank Purmerend.

4.            Gevende partij: de natuurlijke- of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van de Voedselbank Purmerend, een donatie doet aan de Voedselbank Purmerend.

5.            Statuten: de Voedselbank Purmerend heeft tot doel het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen en het voorkomen van verspilling van goed voedsel.

6.            Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van de Voedselbank Purmerend aan de Voedselbank Purmerend.

7.            Ontvangende partij: de rechtspersoon Stichting Voedselbank Purmerend die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.

8.            Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen de ontvangende partij en de gevende partij.

9.            Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij – in het kader van een door de Voedselbank Purmerend georganiseerd systeem voor doneren –  voor het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid.

1.            Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan de

de Voedselbank Purmerend.

2.            De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voor-

waarden.

3.            De Voedselbank Purmerend behoudt zich het recht voor om de Algemene Voor-

waarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij (de Voedselbank Purmerend).

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan de Voedselbank Purmerend.
 2. De Voedselbank Purmerend is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.
 3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op de Voedselbank Purmerend nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van de Voedselbank Purmerend is bijgeschreven.
 4. Aansprakelijkheid: de Voedselbank Purmerend aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart de Voedselbank Purmerend voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan de Voedselbank Purmerend.

Artikel 4. Rechten gevende partij.

1.            De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan administratie@voedselbankpurmerend.nl.

Artikel 5. Plichten Voedselbank Purmerend.

1.            De Voedselbank Purmerend verplicht zich om alle ontvangen bedragen uitsluitend te besteden overeenkomstig de statuten.

2.            De Voedselbank Purmerend neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Voedselbank Purmerend aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.

3.            Alle personen die namens de Voedselbank Purmerend bevoegd zijn van de persoonsgegevens
kennis te nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij.

 1. Om een overeenkomst te sluiten met de ontvangende partij moet de gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet.
 2. De gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in het bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd.
 3. De gevende partij geeft zijn identiteitsgegevens op.
 4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 5. De Voedselbank Purmerend doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.
 6. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (http;//www.wetboekonline.nl/wet/Burgerlijk Wetboek), vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 7: Verwerking persoonsgegevens.

 1. De Voedselbank Arnhem verwerkt de door de gevende partij aan de Voedselbank Purmerend verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming gesteld.
 2. Deze persoonsgegevens worden door de Voedselbank Purmerend verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen aan: administratie@voedselbankpurmerend.nl.
 4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Voedselbanken Nederland geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. De Voedselbank Purmerend heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 8. Cookies.

1.            De Voedselbank Purmerend maakt gebruik van cookies op delen van haar website, maar niet op het deel waar de donaties worden behandeld.

Artikel 9. Slotbepalingen.

 1. De rechtbank Gelderland is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen de Voedselbank Purmerend en een wederpartij ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de kantonrechter van de rechtbank Gelderland eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.
 2. Partijen verklaren dat op hun onderlinge verhouding en eventuele geschillen Nederlands recht van toepassing is.