Privacystatement Stichting Purmerendse Voedselbank

De Voedselbank helpt mensen in Nederland die (ver) onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Bij de Voedselbank vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u in dit document informeren over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

Persoonsgegevens
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Voedselbank uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.
• Zo zullen we, wanneer u een aanvraag doet om klant te worden van de Voedselbank, in elk geval vragen om uw contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en daarbij behorende uitgaven.
• Wanneer u als vrijwilliger bij een Voedselbank wilt meehelpen, zullen wij uw contactgegevens, uw motivatiebrief en de gegevens uit uw cv verwerken.
• Als u een donatie wilt doen aan de Voedselbank verwerken wij onder andere uw contactgegevens en bankrekeningnummer, en eventueel of u wilt dat uw donatie anoniem blijft.
• Tot slot verwerken wij ook uw contactgegevens als u leverancier bent voor de Voedselbank.
• Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van de Voedselbank, zullen wij uw naam en e-mailadres verwerken.

De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van u toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken.
We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. Uw persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens 36 maanden zullen worden bewaard nadat u niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons vertrokken bent.

Rechten
Op grond van de wet hebt u het recht op inzage van uw persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook hebt u op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, hebt u het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

U hebt voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van bezwaar in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen & klachten
Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres:

Stichting Purmerendse Voedselbank
Van IJsendijkstraat 164-a
1442 LC Purmerend
administratie@voedselbankpurmerend.nl

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Welke gegevens worden verwerkt?

Welke gegevens verzamelt voedselbank Purmerend en wat wordt er mee gedaan?

Naam
• Je identiteit vast te stellen en om een klantenkaart te maken
• Er worden geen kopieën gemaakt van identiteitskaarten
• BSN wordt ook niet vast gelegd

Geslacht
• aanspreekbaar met meneer of mevrouw

Adres
• Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt.
• Brieven, indien wij u op geen andere manier kunnen bereiken (zeldzaam)
• Wij hebben geen reclames

Postcode
• voor wijkstatistieken (in de statistieken is niet te achterhalen welke postcodes, zie jaarverslag)

Mobielnummer
• Sms-herinnering wanneer uw indicatie verloopt of is verlopen
• Bericht bij niet-ophalen

E-mail adres
• voor ontvangst van uw indicatie, huisregels en infoblad76
• wij hebben geen nieuwsbrieven

Gezinssamenstelling
• Het normbedrag voor toelating conform criteria Voedselbanken Nederland en de grootte van het voedselpakket worden bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Kinderen
• Gegevens van kinderen worden alleen genoteerd als ouders daar toestemming voor geven.
Gegevens worden gebruikt voor:
• het aanvragen van non-food ondersteuning bij samenwerkende partners zoals, Jarige job/verjaardag pakketten, Sinter Klaas cadeaus. Voor andere stichtingen zoals Kinderhulp, Cultuur & Sportfonds, dient u apart opnieuw toestemming te geven.
• Statistische doeleinden hoeveel minder- & meerderjarig ondersteuning van ons ontvangen. (geen statistiek voor leeftijden of geslacht of wijk, zie jaarverslag)

Huisdieren
• Om de hoeveelheid beschikbaar voer te verdelen

Inkomsten en uitgaven
• Hieronder vallen alle netto inkomsten & uitgaven, inclusief toeslagen en (voorlopige) teruggaaf Inkomstenbelasting van aanvrager, van de partner of inwonende volwassene waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Dit is nodig om vast te stelling of u wel of niet in aanmerking komt voor ondersteuning.
• Er worden geen kopieën gemaakt en de bewijsstukken die u op papier inlevert (soms achter hebt gelaten) worden vernietigd na overschrijven van de benodigde gegevens voor vaststellen van een indicatie.
• Welke bewijsstukken kunnen worden gevraagd:
1. Inkomsten specificatie
2. Beschikking toeslagen
3. 3 maanden bankafschriften (indien onder bewind van leefgeld- en beheerrekening) en soms saldo spaarrekening. Indien niet overlegd wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
4. Schuldenoverzicht
5. Budgetplan (indien onder bewind)
6. Jaaropgaaf
7. Gegevens van uw hulpverlener indien u dit heeft.

Geen inzage in boven genoemde punten, is geen pakket.

Schuldenoverzicht
• Wordt gebruikt om te bepalen hoe lang ondersteuning nodig is
• Wordt geregistreerd als, minder dan 1000, tussen 1000 en 5000, enz
• Bij herindicatie wordt de schuldenoverzicht gebruikt om te bepalen of de schulden minder of meer zijn geworden, zodat plan van aanpak aangepast kan worden. Wanneer na het verstrijken van deze periode nog geen zicht is op een reële verbetering van de situatie of de klant werkt niet mee, is het dringende advies om dan de ondersteuning door de voedselbank te beëindigen.

Bovenstaande gegevens worden als volgende vast gelegd:

Wie heeft toegang tot uw gegevens:
• Administratief medewerkers van de Voedselbank
• De Sociaal raadsvrouw die u heeft geïndiceerd
• De preventiemedewerker die u heeft geïndiceerd

NB. Voor een juiste indicatie zal er soms nader overleg moeten zijn tussen uw sociaal raadsvrouw of degene die de indicatie behandeld en de medewerker van de Voedselbank. Alles met respect voor uw privacy!

Welke gegevens verzameld voedselbank niet?
Bepaalde gegevens verwerken we niet en hoeft u ook niet te noemen/vertellen. Het gaat dan om zaken als ras of etnische afkomst, politieke opvatting, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, biometrische en medische gegevens en seksueel gedrag of seksuele geaardheid.