Welke gegevens worden verwerkt?

Welke gegevens verzamelt voedselbank Purmerend en wat wordt er mee gedaan?

Naam
• Je identiteit vast te stellen en om een klantenkaart te maken
• Er worden geen kopieën gemaakt van identiteitskaarten
• BSN wordt ook niet vast gelegd

Geslacht
• aanspreekbaar met meneer of mevrouw

Adres
• Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt.
• Brieven, indien wij u op geen andere manier kunnen bereiken (zeldzaam)
• Wij hebben geen reclames

Postcode
• voor wijkstatistieken (in de statistieken is niet te achterhalen welke postcodes, zie jaarverslag)

Mobielnummer
• Sms-herinnering wanneer uw indicatie verloopt of is verlopen
• Bericht bij niet-ophalen

E-mail adres
• voor ontvangst van uw indicatie, huisregels en infoblad76
• wij hebben geen nieuwsbrieven

Gezinssamenstelling
• Het normbedrag voor toelating conform criteria Voedselbanken Nederland en de grootte van het voedselpakket worden bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Kinderen
• Gegevens van kinderen worden alleen genoteerd als ouders daar toestemming voor geven.
Gegevens worden gebruikt voor:
• het aanvragen van non-food ondersteuning bij samenwerkende partners zoals, Jarige job/verjaardag pakketten, Sinter Klaas cadeaus. Voor andere stichtingen zoals Kinderhulp, Cultuur & Sportfonds, dient u apart opnieuw toestemming te geven.
• Statistische doeleinden hoeveel minder- & meerderjarig ondersteuning van ons ontvangen. (geen statistiek voor leeftijden of geslacht of wijk, zie jaarverslag)

Huisdieren
• Om de hoeveelheid beschikbaar voer te verdelen

Inkomsten en uitgaven
• Hieronder vallen alle netto inkomsten & uitgaven, inclusief toeslagen en (voorlopige) teruggaaf Inkomstenbelasting van aanvrager, van de partner of inwonende volwassene waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Dit is nodig om vast te stelling of u wel of niet in aanmerking komt voor ondersteuning.
• Er worden geen kopieën gemaakt en de bewijsstukken die u op papier inlevert (soms achter hebt gelaten) worden vernietigd na overschrijven van de benodigde gegevens voor vaststellen van een indicatie.
• Welke bewijsstukken kunnen worden gevraagd:
1. Inkomsten specificatie
2. Beschikking toeslagen
3. 3 maanden bankafschriften (indien onder bewind van leefgeld- en beheerrekening) en soms saldo spaarrekening. Indien niet overlegd wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
4. Schuldenoverzicht
5. Budgetplan (indien onder bewind)
6. Jaaropgaaf
7. Gegevens van uw hulpverlener indien u dit heeft.

Geen inzage in boven genoemde punten, is geen pakket.

Schuldenoverzicht
• Wordt gebruikt om te bepalen hoe lang ondersteuning nodig is
• Wordt geregistreerd als, minder dan 1000, tussen 1000 en 5000, enz
• Bij herindicatie wordt de schuldenoverzicht gebruikt om te bepalen of de schulden minder of meer zijn geworden, zodat plan van aanpak aangepast kan worden. Wanneer na het verstrijken van deze periode nog geen zicht is op een reële verbetering van de situatie of de klant werkt niet mee, is het dringende advies om dan de ondersteuning door de voedselbank te beëindigen.

Bovenstaande gegevens worden als volgende vast gelegd:

Wie heeft toegang tot uw gegevens:
• Administratief medewerkers van de Voedselbank
• De Sociaal raadsvrouw die u heeft geïndiceerd
• De preventiemedewerker die u heeft geïndiceerd

NB. Voor een juiste indicatie zal er soms nader overleg moeten zijn tussen uw sociaal raadsvrouw of degene die de indicatie behandeld en de medewerker van de Voedselbank. Alles met respect voor uw privacy!

Welke gegevens verzameld voedselbank niet?
Bepaalde gegevens verwerken we niet en hoeft u ook niet te noemen/vertellen. Het gaat dan om zaken als ras of etnische afkomst, politieke opvatting, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, biometrische en medische gegevens en seksueel gedrag of seksuele geaardheid.