Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over een voedselbank indicatie

Bij wie kan ik een voedselpakket aanvragen?

U kunt zelf direct een aanvraag indienen op onze website

Afhankelijk in welke Gemeente u woont,  kunt u op verschillende manieren een voedselbank indicatie aanvragen.

Bent u woonachtig in Gemeente Beemster dan kunt u een aanvraag indienen via:

 1.  SMDzw telefonsich bereikbaar 075 206 0011
 2. Digitaal aanvraag indienen via de website van Gemeente Purmerend

 

Bent u woonachtig in Gemeente Purmerend dan kunt u een aanvraag indienen via:

 1. Thuisadministratie Humanitas 0635 121 022
 2. Tijdens de inloopuur van Caritas op dinsdag
 3. Sociaal raadslieden van Clup Welzijn 0299 480 630
 4. Digitaal aanvraag indienen via de website van Gemeente Purmerend
 5. Uw hulpverlener kan ook een aanvraag voor u indienen

 

Bent u woonachtig in Gemeente Wormerland, Waterland, Edam -Volendam, Zeevang, Landsmeer dan kunt u een aanvraag indienen via:

 1. Sociaal raadslieden van SMDzw Serena Smits telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag op 075 206 0011
Welke documenten heb ik nodig voor een indicatie?

U heeft geen traject begeleider of geen bewindvoerder:

 • Bankafschriften (inclusief van de spaarrekening) van de afgelopen 3 maanden van u en inwonende meerderjarige kinderen/ andere gezinsleden
 • Beschikking van de toegekende of afgewezen toeslagen
 • Overzicht van schulden en aflossingen
 • Gemeentelijke belastingen met of zonder kwijtscheldingen

U heeft een traject begeleider of bewindvoerder:

 • Overzicht maandbudget
 • Schuldenoverzicht
 • Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden van de leefgeld- en beheerrekening.

Medische kosten

 • Wilt u dat wij uw gemaakte medische kosten in de berekening meenemen, dan vragen wij u om de gemaakte medische kosten aan te tonen. Bewaar dus uw rekeningen, de overzichten van uw zorgverzekeraar en uw bankafschriften.
 • U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende of collectiviteit) zorgverzekering of de bijzondere bijstand.
 • De kosten die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen worden niet meegerekend. Het eigen risico wordt al meegenomen in de berekening.
Welke gegevens worden verwerkt?

Welke gegevens verzamelt voedselbank Purmerend en wat wordt er mee gedaan?

Naam
• Je identiteit vast te stellen en om een klantenkaart te maken
• Er worden geen kopieën gemaakt van identiteitskaarten
• BSN wordt ook niet vast gelegd

Geslacht
• aanspreekbaar met meneer of mevrouw

Adres
• Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt.
• Brieven, indien wij u op geen andere manier kunnen bereiken (zeldzaam)
• Wij hebben geen reclames

Postcode
• voor wijkstatistieken (in de statistieken is niet te achterhalen welke postcodes, zie jaarverslag)

Mobielnummer
• Sms-herinnering wanneer uw indicatie verloopt of is verlopen
• Bericht bij niet-ophalen

E-mail adres
• voor ontvangst van uw indicatie, huisregels en infoblad76
• wij hebben geen nieuwsbrieven

Gezinssamenstelling
• Het normbedrag voor toelating conform criteria Voedselbanken Nederland en de grootte van het voedselpakket worden bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Kinderen
• Gegevens van kinderen worden alleen genoteerd als ouders daar toestemming voor geven.
Gegevens worden gebruikt voor:
• het aanvragen van non-food ondersteuning bij samenwerkende partners zoals, Jarige job/verjaardag pakketten, Sinter Klaas cadeaus. Voor andere stichtingen zoals Kinderhulp, Cultuur & Sportfonds, dient u apart opnieuw toestemming te geven.
• Statistische doeleinden hoeveel minder- & meerderjarig ondersteuning van ons ontvangen. (geen statistiek voor leeftijden of geslacht of wijk, zie jaarverslag)

Huisdieren
• Om de hoeveelheid beschikbaar voer te verdelen

Inkomsten en uitgaven
• Hieronder vallen alle netto inkomsten & uitgaven, inclusief toeslagen en (voorlopige) teruggaaf Inkomstenbelasting van aanvrager, van de partner of inwonende volwassene waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Dit is nodig om vast te stelling of u wel of niet in aanmerking komt voor ondersteuning.
• Er worden geen kopieën gemaakt en de bewijsstukken die u op papier inlevert (soms achter hebt gelaten) worden vernietigd na overschrijven van de benodigde gegevens voor vaststellen van een indicatie.
• Welke bewijsstukken kunnen worden gevraagd:
1. Inkomsten specificatie
2. Beschikking toeslagen
3. 3 maanden bankafschriften (indien onder bewind van leefgeld- en beheerrekening) en soms saldo spaarrekening. Indien niet overlegd wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
4. Schuldenoverzicht
5. Budgetplan (indien onder bewind)
6. Jaaropgaaf
7. Gegevens van uw hulpverlener indien u dit heeft.

Geen inzage in boven genoemde punten, is geen pakket.

Schuldenoverzicht
• Wordt gebruikt om te bepalen hoe lang ondersteuning nodig is
• Wordt geregistreerd als, minder dan 1000, tussen 1000 en 5000, enz
• Bij herindicatie wordt de schuldenoverzicht gebruikt om te bepalen of de schulden minder of meer zijn geworden, zodat plan van aanpak aangepast kan worden. Wanneer na het verstrijken van deze periode nog geen zicht is op een reële verbetering van de situatie of de klant werkt niet mee, is het dringende advies om dan de ondersteuning door de voedselbank te beëindigen.

Bovenstaande gegevens worden als volgende vast gelegd:

Wie heeft toegang tot uw gegevens:
• Administratief medewerkers van de Voedselbank
• De preventiemedewerker die u heeft geïndiceerd

NB. Voor een juiste indicatie zal er soms nader overleg moeten zijn tussen uw sociaal raadsvrouw of degene die de indicatie behandeld en de medewerker van de Voedselbank. Alles met respect voor uw privacy!

Welke gegevens verzameld voedselbank niet?
Bepaalde gegevens verwerken we niet en hoeft u ook niet te noemen/vertellen. Het gaat dan om zaken als ras of etnische afkomst, politieke opvatting, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, biometrische en medische gegevens en seksueel gedrag of seksuele geaardheid.

Wat betekent “Geen pakket zonder traject”?

Bij elke voedselbank indicatie (toegekend of afgewezen) ontvangt u een advies.

Omdat het hebben van schulden geen noodzakelijke kosten zijn van het bestaan en de schulden geregeld kunnen en moeten worden als ze toch zijn ontstaan, is het ontvangen van een voedselpakket een tijdelijke oplossing. Het ontvangen van een voedselpakket is geen recht en u kunt maximaal 3 jaar gebruik maken van de ondersteuning van de Voedselbank. Van onze klanten wordt verwacht, dat zij op enige termijn zullen meewerken aan het vinden van oplossing voor hun financiële problemen en dat ze geen nieuwe schulden maken tijdens het ontvangen van het voedselpakket.  We noemen dit: “Geen pakket zonder traject”.  Daarom wordt altijd een advies gegeven bij elke indicatie. Hiermee kunt u uw situatie op de lange termijn verbeteren. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk hulp inschakelt en hieraan meewerkt. Doet u dit niet? Dan wordt de ondersteuning door de Voedselbank beëindigd.

Afhankelijk van uw situatie zijn er verschillende hulp instanties die u kunnen helpen meer grip te krijgen op uw financiën o.a:

 1. Cursus omgaan met geld
 2. Thuisadministratie Humanitas
 3. Schuldhulp maatje
 4. Budget coaching
 5. Maatschappelijk sociaal raadslieden
 6. Budgetbeheer
 7. Schuldhulp verlening
 8. Bewindvoerders

 

 

Vermogen, hoeveel mag ik hebben?

Aan reserveringen, spaargeld of vermogen wordt altijd bekeken per huishouden.

 • Koopwoning
  Van ons hoeft u uw koopwoning niet te verkopen. De hypotheek bedrag wordt mee berekend als uitgaven.
 • Reservering en/of spaargeld
  Wanneer het saldo de hieronder genoemde bedragen overschrijdt, kan er (nog) geen beroep op voedselhulp worden gedaan. De klant wordt geacht eerst zelf de levensbehoeften te financieren, totdat de hieronder genoemd norm is bereikt. Wanneer het bedrag op de betaal- en/of spaarrekeningen beneden onder de genoemde norm is, wordt geen rekening gehouden met het aanwezige saldo:
  • € 4.600,- Alleenstaand
  • € 5850,- Samenwonend/alleenstaande ouder
  • € 7350,- Gezin met kinderen

Als u denkt dat uw beschikbaar te besteden bedrag hoger is dan de norm die de voedselbank stelt, komt u misschien wel in aanmerking voor de Extra Uitgifte. U kan uzelf hiervoor aanmelden als uw beschikbaar te besteden bedrag maximaal 15% boven de norm is en u moeite heeft om rond te komen. Dit is een kleiner voedselpakket en bestaat voornamelijk uit kort houdbare producten zoals brood, salades en groente. Soms worden er ook producten uitgegeven die bijna de houdbaarheidsdatum hebben bereikt. U kan maximaal 36 maanden gebruikmaken van de Extra Uitgifte.

Individuele uitgaven, wat houdt dat in?

Voor het jaar 2023 worden een aantal kosten niet meer los van elkaar berekend, maar zijn gebundeld tot 1 bedrag per persoon.

De maximale bedragen voor de individuele kosten zijn voor de

 • Aanvrager maximaal €150 p/m
 • Partner maximaal €90 p/m
 • Minder jarige kinderen €50 p/m

Het bedrag is op gebouwd als volgende:

Aanvrager  Partner   kind
Kabel & internet €60,- n.v.t. n.v.t
Mobiele telefoon €20,- €20,- €20
Eigen risico €32,- €32,- n.v.t.
zelfzorg middelen €5,- €5,- €5
Persoonlijke verzorging €10,- €10,-  €10
Was & schoonmaak middelen €5,- n.v.t. n.v.t
Vervoer €15,- €15 €15
Bankkosten €3,50 €3,50 n.v.t.
Afgerond Totaal  €150,- p/m  €90 p/m  €50
Welke kosten worden niet mee genomen in de berekening?

Bij de voedselbank wordt tijdens de intake naar gezinssamenstelling, totale inkomsten en noodzakelijke kosten van het bestaan gekeken ongeacht of u wel of niet onder bewind staat.

Er zijn een aantal uitgaven die gedeeltelijk meetellen in de norm:

 1. Maximaal €80 per maand per huishouden -> €60,- TV/Internet, €20,- Mobiel
 2. Maximaal €189 per maand per persoon -> Premie zorgverzekering zonder zorgtoeslag  & overige verzekeringen zoals WA, inboedel, begrafenis
 3. Kinderopvang – alleen wanneer het noodzakelijk is voor werk of scholing kan het verschil (na aftrek van kinderopvangtoeslag) worden meegeteld
 4. Maximaal €80 per maand -> Standaard kosten aanvrager (€15 vervoerkosten, €5,- was- & schoonmaakkosten, €10 persoonlijke verzorging, €37,08 Niet-vergoede ziektekosten: €32,08 eigen risico & €5,- zelfzorgmiddelen)
 5. Maximaal €90 per maand – > Standaard kosten van partner (€15 vervoerkosten, €10 persoonlijke verzorging, €37,08 Niet vergoede ziektekosten: €32,08 eigen risico & €5,-zelfzorgmiddelen, €20 mobiele telefoon, €3,50 bankkosten) 

Deze uitgaven tellen niet mee in de norm:

 1. Autokosten: alleen voor woon – werk verkeer en in heel bijzondere situaties en wanneer u de betalingen kunt laten zien. In dat geval berekenen we €0,38 per kilometer
 2. Medische kosten, mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende of collectiviteit) zorgverzekering of de bijzondere bijstand. De kosten die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen worden niet meegerekend.
 3. Kosten van diëten
 4. Kosten van huisdieren: zowel het eten als de  medische kosten rekenen we niet mee. Betreft het een hulp hond, graag de beschikking van toekenning laten zien.
 5. Premie voor spaar-, pensioen of overlijdensrisico verzekering.
 6. Kosten voor sportscholen, hobby’s en lidmaatschappen.
 7. Baby spullen zoals luiers, melk en kleding. Voor deze kosten ontvangt u kinderbijslag
 8. Aflossingen van doorlopende krediet(en) zoals rood staan of postorder bedrijven
 9. Aflossingen aan familie en vrienden
 10. Wanneer u ingekort wordt met een maatregel op uw uitkering omdat u bepaalde verplichtingen uit de Werkloosheidswet niet zou zijn nagekomen of een boete opgelegd heeft gekregen omdat u de inlichtingenplicht zou hebben geschonden
 11. (Verkeers)boetes mits er sprake is van schuldhulpverlening
 12. Geld overmaken naar familie/vrienden
 13. Sparen voor onvoorziene kosten

 

 

 

 

Ik heb autokosten, tellen deze kosten mee in de berekening?

Autokosten worden alleen nog in heel bijzondere situaties meegerekend in de berekening, het gaat om aantal KM x €0,19 ct. De kosten kunnen gedeeltelijk meegeteld worden in de berekening als u aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet:

1. Auto is noodzakelijk voor werk of re-integratie traject buiten Purmerend en de kosten worden niet vergoed, we vragen voor de volgende bewijsstukken:
– Loonstroken om aan te tonen dat u geen reiskosten vergoeding ontvangt
– Re-integratie brief van Gemeente Purmerend

2. Auto is noodzakelijk vanwege chronische gezondheidsproblemen van aanvrager of gezinslid, we vragen voor de volgende bewijsstukken:
– GPK (Gehandicapten Parkeer Kaart) of
– GPP (Gehandicapten Parkeer plaats) of
– Medische indicatie

In alle andere gevallen worden de autokosten niet meegenomen in de berekening.

Let op: reist u met de openbaar vervoer naar uw medische afspraken? Geef dit door, de kosten tellen mee in de berekening.

Welke medische kosten tellen mee in de berekening?

Niet-vergoede medische kosten (voor geschreven medicijnen & noodzakelijke reiskosten voor behandelingen)

Wilt u dat wij uw gemaakte medische kosten in de berekening meenemen, dan vragen wij u om de gemaakte medische kosten aan te tonen. Bewaar dus uw rekeningen, de overzichten van uw zorgverzekeraar en uw bankafschriften. U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende of collectiviteit) zorgverzekering, de bijzondere bijstand of aftrekbaar is via de Belastingdienst.

De kosten die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen worden niet meegerekend. Het eigen risico en zelfzorgmiddelen worden al meegenomen in de berekening onder de post “standaard kosten”.

NB. Kosten voor diëten worden niet meegenomen in de berekening.

 

Hoe wordt kostgeld berekend?

Woont uw kind of iemand anders met een eigen inkomen bij u in? Dan is het niet meer dan redelijk om kostgeld te vragen. Kostgeld is een vergoeding voor de gezamenlijke uitgaven van een huishouden zoals huur/hypotheek, energiekosten, gemeentelijke belastingen, enz.

Het inkomen van uw kostganger(s) kan gevolgen hebben voor uw eigen inkomsten, denkend aan:

 1. De hoogte van uw huurtoeslag
 2. Verlies van alleenstaande ouder kop bij KGB
 3. De hoogte van uw uitkering
 4. De hoogte van uw belasting aanslagen

Berekening van kostgeld bij de Voedselbank

Afhankelijk van uw gezinssituatie wordt hiervoor standaard Nibud methode 1 of 3 gerekend, ongeacht of dit daadwerkelijk wordt betaald.  Wanneer het meerderjarige gezinslid inzage geeft om kostgeld te berekenen, wordt het bedrag berekend volgens Nibud methode 1 (Verdelen naar inkomen). Wil het gezinslid geen inzage geven, dan wordt het kostgeld berekend volgens Nibud methode 3 (Verdelen naar grootte van huishouden).

Kostgeld berekenen:
Totaal uitgaven = huur, water, gas, Electra, tv/internet, woonverzekeringen, gemeentelijke- &
waterschapbelastingen,€20 inventaris (slijtage & stoffering), €6 was- & schoonmaakkosten, voedingskosten
(2p/€185, 3p/€145, 4p/€130). Totaal inkomen = inkomen aanvrager + inkomen kostganger. Inkomen
kostganger delen door totaal inkomen = 0.00 (%). Kostgeld bedrag = % x totaal bedrag uitgaven.

 

 

 

 

Hoe lang kan ik ondersteuning ontvangen?

Het ontvangen van een voedselpakket is geen recht en is een tijdelijke zaak.

De voedselbank indicatie wordt gegeven vanaf één pakket tot maximaal 6 maanden.  De indicatie kan verlengt worden mits de aanvrager aan de normen voldoet.

De maximale periode voor het gebruik van de ondersteuning van de voedselbank is 36 maanden. Deze kan als uitzondering verlengt worden met maximaal 6 maanden voor klanten die in een lopend traject van MSNP of WSNP zitten.

Wat gebeurt er als ik vergeet mijn ondersteuning voor pakket te verlengen?

U bent zelf verantwoordelijk om tijdig een nieuwe indicatie aan te vragen.

Vanaf drie weken voordat u voor het laatst een pakket krijgt, hoort u op het uitgiftepunt dat u contact moet opnemen met de verwijzende instantie. Neemt u niet of niet op tijd contact op, dan vervalt uw aanspraak op een pakket en wordt u uitgeschreven. Dit betekent, dat u na de datum van uw verlopen voedselbank indicatie geen pakket meer van ons ontvangt. U kan pas een voedselpakket ontvangen wanneer u een geldige indicatie heeft. Let op: U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het verlengen van uw pakket.

Ik ben niet tevreden over de gang van zaken, waar kan ik terecht?

Voor klachten over een product kunt u terecht bij één van de coördinatoren. Dit kan schriftelijk, via e-mail, Whatsapp, SMS of bellen. Graag altijd een foto maken van het product met de THT-datum en de klacht goed omschrijven. Voor andere klachten kunt u schriftelijk terecht bij het bestuur van de Voedselbank. Bekijk daarvoor onze klachtenregeling.

Wij verzoeken u uw klacht bij de voedselbank in te dienen en geen berichten op internet of publieke nieuwsbronnen te plaatsen. Bij (onrechtmatige) publicatie / berichtgeving (smaad & laster) kan er zowel materiële als immateriële schade veroorzaakt worden. Hierbij kan gedacht worden aan reputatieschade, verlies aan donaties etc.